KEN

KEN

W zakresie pojęcia szeroko dziś rozumianej edukacji warto wspomnieć przede wszystkim o kluczowości kształtowania się systemu nauczania w naszym kraju za sprawą kilku nadrzędnych instytucji, jakie niewątpliwie odegrały najważniejszą rolę w procesie tworzenia się polskiej edukacji. Więcej o tym w dalszych fragmentach. Zaczynamy tworzenie hierarchii podstawowych edukacyjnych instytucji od Komisji Edukacji Narodowej. Jej historia a w zasadzie początki kształtowania się sięgają czasu między 1982 a 1989 rokiem. Fachowe źródła historyczne nawiązują natomiast do roku 1984, kiedy to stworzona została organizacja polska, jaka opiera się zwłaszcza na polityce rządu w czasach PRL. Poza tym nie możemy również zapomnieć i o tym,...

Edukacja na poziomie nieformalnym

Edukacja na poziomie nieformalnym

Do powszechnie znanych form edukacji zalicza się między innymi edukację nieformalną. Występuje również edukacja formalna, której poświęciliśmy nawet zupełnie osobny artkuł w niniejszym serwisie. Z kolei kompletnie inna klasyfikacja edukacji wiąże się z tak zwaną samodukacją oraz edukacja akcydentalną. Inaczej mówi się o edukacji ad hoc. Do tego jest jeszcze edukacja nieoficjalna. Wszystko na ten temat w dalszych częściach naszego wirtualnego poradnika. Edukacja nieformalna jest to proces uczenia się człowieka, który występuje przez całe jego życie. Wynika przede wszystkim z tego względu, że uczymy się non stop, kształtując w sobie, niezależnie od tego w jakim przedziale wiekowym jesteśmy rozmaite postawy...

Kształcenie w różnym wymiarze

Kształcenie w różnym wymiarze

Edukacja edukacji nierówna. Pojęcie to wiąże się oczywiście z dydaktyką i pedagogiką, a co za tym idzie wykazuje też silny związek z metodyką oraz metodologią, ale pamiętajmy że wyszczególnia się niesamowicie szeroki zakres kształcenia, który jest uzależniony przede wszystkim od charakteru kształcenia oraz od tego, z jakim typem grupy wiekowej mamy do czynienia. W jakim wymiarze można zatem mówić o edukowaniu? Zobacz poniżej. Edukowanie jest oparte zwłaszcza na charakterystycznym podziale zakładającym w głównej mierze podział na kategorie na przykład miejsca odbywania kształcenia. Na tej podstawie mowa o kształceniu szkolnym jakie stanowi standardowy proces edukowania w ławach szkolnych, czyli placówkach oświatowych...

Edukacja- ważne instytucje

Edukacja- ważne instytucje

Edukacja nie mogłaby się rozwijać, gdyby nie wiązała się ona z rozwojem kilku najważniejszych instytucji. W grę wchodzą między innymi Komisja Edukacji Narodowej, czyli KEN, ale też szereg innych ważnych organizacji, jakie omówimy dalej w poniższych fragmentach. Zacznijmy jednakże o KEN. W zakresie pełnej nazwy warto wspomnieć, że KEN to inaczej Komisja Edukacji Narodowej, a dokładniej w jej pełnym nazewnictwie- Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca. Tak brzmiała jej właściwa nazwa. Jest to nic innego jak organ centralny władzy oświatowej. W dawnych latach dozór nad KEN sprawował tylko Sejm oraz wyłącznie król. Mowa tu przede wszystkim o powołaniu instytucji...

Przedmiot i zadania dydaktyki

Przedmiot i zadania dydaktyki

Dydaktyka pochodzi od pojęcia łacińskiego didasko, a więc w wolnym tłumaczeniu – uczę się. Nieprzypadkowo akurat taki termin wybrano zatem dla określenia nauki, która zajmuje się analizowaniem i interpretowaniem rozmaitych sposobów nauczania. Tak kształtuje się przedmiot dydaktyki w jednym wielkim skrócie i zarazem uproszczeniu. Co z kolei z dydaktyką w praktyce? Więcej o tym w dalszych fragmentach. Dydaktyką nazywamy dziedzinę nauk humanistycznych z pogranicza nauk stricte pedagogicznych. Są w niej zawarte rozliczne analizy działań związanych z prowadzeniem procesu edukowania. Chodzi między innymi o analizowanie czynników wpływających na pozytywny przebieg procesu nauczania. Kolejna kwestia to również formułowanie określonych wniosków pozwalających jednoznacznie...